^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

prawo paragraf

 

 Informujemy, że z dniem 01 stycznia 2018 r. weszły w życie zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Między innymi podniesione zostały kwoty wolne od podatku:

 

1. Zapomogi inne niż losowe wypłacone z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1.000 zł /było 638 zł/;

2. Zwiększa się kwota wolna od podatku w związku
świadczeniami otrzymywanymi przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.000 zł było 2.280 zł/;

3. Zapomogi losowe otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:
a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,
b) z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6.000 zł;

 

Jak z powyższego wynika wszystkie zapomogi losowe otrzymywane w zakładzie pracy są wolne od podatku.

4. Zwiększa się kwota wolna od podatku związana z wartością otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1.000 zł /rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi/;

5. Zwiększa się kwota wolna od podatku ze względu na świadczenia, które nie są finansowane z ZFŚS otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola - do miesięcznej kwoty 1.000 zł;

6. Zwiększeniu ulegają wolne od podatku kwoty dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży, do lat 18 finansowane z innych źródeł niż ZFŚS do 2.000 zł /było 760 zł/.

Powyższe przepisy stosuje się do dochodów uzyskanych po 01 stycznia 2018 r.

Zmianie uległy też przepisy dotyczące ulgi rehabilitacyjnej i dotyczą one już dochodów uzyskanych od dnia 1.01.2017 r. czyli rozliczanych w PIT za 2017 r.

1. Rozszerza się krąg osób, które mogą odliczyć wydatki na utrzymanie psa asystującego na wszystkie osoby niepełnosprawne posiadającego psa, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej. Kwota pozostaje jednak taka sama i wynosi 2.280 zł.

2. Uproszczona zostaje ulga na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł;

Do tej pory można było rozliczać jedynie używanie samochodu na wyjazdy związane z rehabilitacją. Jednocześnie prawo do odliczeń uzyskują wszystkie osoby niepełnosprawne bez względu na posiadaną grupę inwalidzką.

3. Zwiększa się do kwoty 10.080 zł rocznie /było 9.120 zł/ dochód osoby z niepełnosprawnością będącej na utrzymaniu podatnika, uprawniający tego podatnika do odliczenia od swojego dochodu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne niepełnosprawnego. Ponadto do dochodów osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika nie będą zaliczane alimenty na rzecz dzieci.

Przepisy dot. ulgi rehabilitacyjnej stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 10. 080 zł.

Bez2222

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies