^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

ppk1 lipca największe firmy (powyżej 250 pracowników) weszły do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Informujemy, że na dziś w przypadku Oddziałów Alchemii w Chorzowie dotyczy to Rurowni. Ustawa o PPK dotyczy utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych, w który zaangażowane mają być: państwo, pracodawcy i pracownicy. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Pracodawcy do 25 września musieli porozumieć się ws. wyboru instytucji finansowej, która będzie prowadziła w firmie Pracownicze Plany Kapitałowe. Informujemy, że NSZZ „Solidarność” w Alchemii S.A. wskazała PZU S.A. jako firmę do prowadzenia PPK. W Oddziałach w Chorzowie pozostałe związki zawodowe wskazały innych ubezpieczycieli. Pracodawca jednak zgodnie z ustawą mógł wybrać samodzielnie ubezpieczyciela – co uczynił /prawdopodobnie jest to AXA ale na dziś nie otrzymaliśmy informacji na piśmie/.

Zanim pierwsi pracownicy zaczną oszczędzać w ramach nowego systemu pracodawca musi jednak wykonać kilka kroków. Najpierw, do 25 września, miał obowiązek porozumienia się co do wyboru instytucji, która będzie prowadziła w firmie Pracownicze Plany Kapitałowe. Później, do 25 października, będzie musiał podpisać umowę o zarządzanie PPK z wybraną firmą. Nie oznacza to jednak, że już po 25 października firmy zaczną odprowadzać pieniądze. Do 12 listopada będą musiały bowiem podpisać kolejną umowę, tym razem o prowadzenie PPK. Dopiero ta umowa pociągnie za sobą obowiązek przekazywania składek.


Pierwsze wpłaty do PPK należy naliczyć już od pierwszego wynagrodzenia, wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie PPK. Oznacza to, że pierwsze wpłaty do PPK powinny zostać naliczone od wynagrodzenia uczestników PPK wypłaconego w terminie do 30 listopada 2019 r. i dokonane, czyli przekazane instytucji finansowej, do 15 grudnia. Wpłaty za uczestników /w naszym przypadku dotyczy to pracowników Rurowni/, których wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 10 grudnia, powinny zostać naliczone w grudniu i dokonane do 15 stycznia 2020 r. Do PPK zostaną automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Ci, którzy przekroczyli 55 rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek.

Wpłaty podstawowe do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wyniosą:
• 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.)
• 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.
Dopłata z państwowego Funduszu Pracy wyniesie 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo, w pierwszym roku pracownicy otrzymają także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

W związku z tym, że Pracownicze Plany Kapitałowe są programem dobrowolnym, to wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie do nich przystąpić. Pracownik, który zrezygnuje z PPK, co cztery lata będzie jednak do niego zapisywany automatycznie. Jeżeli nadal nie wyrazi chęci dokonywania wpłat, będzie musiał złożyć pracodawcy kolejne oświadczenie o rezygnacji.

Informujemy, że pracodawca – Alchemia S.A. Walcownia Rur Batory - na dziś nie rozpoczął żadnej kampanii informacyjnej dla pracowników w sprawie przystąpienia bądź rezygnacji w PPK.

z pracodawc

W miniony poniedziałek odbyło się spotkanie, na którym na wstępie zostały omówione zagadnienia związane z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz pracodawca Oddziału Walcownia Rur Batory przedstawił swoją propozycję w zakresie wyboru firmy do obsługi tj. AXA.


NSZZ „Solidarność” poinformowała, że swoje wskazanie w sprawie przekazała już 9 września do Prezes Alchemii. Wskazaliśmy PZU S.A. i nie otrzymaliśmy do dnia spotkania odpowiedzi. Pozostałe związki oświadczyły, że ze względu na późną informację od pracodawcy w sprawie wyboru firmy nie zdążyły wskazać wybranej przez siebie firmy i poinformowały, że do 23 przekażą swoje stanowisko.

Pracodawcy Oddziałów w Chorzowie przedstawili bieżącą informację ekonomiczno-finnsową Oddziałów, która jest zła i wynika przede wszystkim z niewystarczającej ilości zamówień oraz odpowiednio zmniejszonej ilości produkcji. Narastająco Oddziały w Chorzowie posiadają nadal wyniki dodatnie, niemniej ostatnie tygodnie charakteryzowały się wyraźnym spadkiem obrotów. Pracodawcy oświadczyli, że podejmują próby zwiększenia sprzedaży ale efekty tych działań wymagają czasu i poprawa sytuacji przewidywana jest dopiero w okresie października-listopada.

Kluczowym tematem spotkania była zmiana/podwyższenie stawek zaszeregowań na poszczególnych stanowiskach, o które wnioskują stale związki zawodowe. Zdaniem związków stawki pracowników, szczególnie tych z dużym stażem kształtują się na poziomie niekorzystnym względem odpowiadających im stawek pracowników nowo przyjmowanych, dodatkowo występują znaczne rozbieżności stawek pomiędzy poszczególnymi stanowiskami już zatrudnionych oraz zarzucono pracodawcy, iż nie zrealizował dotychczas wniosku strony społecznej o podwyżki dla wszystkich pracowników Oddziałów.
Dyrektor Oddziału Walcowni Rur poinformował, że wysokość stawek jest ustalana z uwzględnieniem specyfiki i stopnia odpowiedzialności danego stanowiska oraz, że wszyscy pracownicy podlegają ocenie swoich przełożonych, którzy mogą każdorazowo zwracać się do pracodawcy o korektę indywidualnych stawek i zapowiedział, że zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami dokona zmiany stawek wskazanych pracowników od 1 października.
Obecny na spotkaniu zastępca dyrektora Oddziału Stalownia przekazał informację na temat założeń realizowanego programu inwestycyjnego oraz przedstawił harmonogram postojów przewidywanych w najbliższych tygodniach zaś w temacie regulacji stawek zaszeregowań oraz ich podwyżki nie był zorientowany i zaproponował zorganizowanie odrębnego spotkania w sprawie podwyżek stawek po powrocie do pracy Dyrektora Oddziału.

23 04 2015

Zostaliśmy poinformowani o okolicznościach wypadku śmiertelnego oraz toczącym się postępowaniu powypadkowym. Dyrektor zwrócił uwagę na konieczność bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP oraz na konieczność zwiększenia wrażliwości personelu na każdorazowe przypadki ich łamania.
Omówiono aspekty organizacji pracy na Oddziałach, w tym w szczególności rekordową w ostatnim czasie ilość przebudów i związany z tym proporcjonalny wzrost kosztów przerobu. Pracodawcy zwrócili szczególną uwagę na niedostateczny poziom zamówień w układzie wszystkich trzech Oddziałów, który zakłóca proces rytmicznego planowania i organizowania produkcji. W celu przeciwstawienia się tym niekorzystnym zjawiskom i w celu zminimalizowania strat Pracodawcy zamierzają przeciwdziałać poprzez przeorganizowanie czasu pracy. Planowana jest praca w układzie trzech tygodni w miesiącu zaś ostatni tydzień byłby postojowy dla części stanowisk. Pozwoliłoby to zmniejszyć koszty zużycia energii oraz dopasować cykl produkcyjny do poziomu posiadanych zamówień i realiów rynkowych. Koncepcja zakłada również wykorzystanie czasu postojowego na odbudowanie portfela zamówień oraz na przeprowadzenie prac remontowo-porządkowych i na poprawę gospodarki złomowej. Omówiono również problematykę rekrutacji pracowników oraz przesunięć pracowników, w tym również pomiędzy poszczególnymi Oddziałami.
Strona społeczna zwróciła się po raz kolejny z zapytaniem o wynik oraz wyliczenie nagrody za miesiąc kwiecień br. Pracodawcy poinformowali o trwających wciąż problemach technicznych związanych z funkcjonowaniem wprowadzanego nowego programu przeliczeniowego.
Strona społeczna zwróciła się również o informację na temat przeszeregowań na poszczególnych Oddziałach – poinformowano, że zmiany stawek są obecnie przeprowadzane ale obejmują na razie stanowiska kluczowe. Zdaniem Związków przeszeregowanie powinny objąć wszystkich pracowników nie zaś tylko wiodących. Brak takich podwyżek będzie skutkować tym, że pracownicy będą odchodzić z zakładu a to już się dzieje. Przedstawiciele organizacji związkowych zwrócili uwagę po raz kolejny, że nowym pracownikom oferuje się korzystniejsze warunki placowe niż pracownikom z długim stażem pracy a to działa na zatrudnionych demotywująco.
Na spotkaniu omówiono również zjawiska towarzyszące obecnemu kryzysowi w branży hutniczej i zagrożenia obserwowane na rynku pracy oraz zagadnienie Pracowniczych Programów Kapitałowych.

ppk

Od pierwszego lipca w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników wystartują Pracownicze Plany Kapitałowe/w przypadku Alchemii S.A. w C dotyczy to na te chwilę Oddziału Walcowni Rur/.
Każdy pracownik będzie musiał zdecydować, czy przystąpić do programu. Skutki tej decyzji będą miały wpływ na wysokość jego zarobków przez kolejne kilkadziesiąt lat. Dlatego warto poznać zalety i wady Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Ile pracownik będzie dostawał z PPK na starość?

ARGUMNETY ZA:
Rządzący szacują, że osoba zarabiająca 4,5 tys. zł brutto, która będzie oszczędzać w PPK przez 40 lat (odprowadzając podstawową składkę) zgromadzi kapitał w wysokości 288 tys. zł. To oznacza, że po ukończeniu 60 roku życia będzie przez 10 lat dostawać 2.746 zł miesięcznie. W przypadku starszego pracownika, który w PPK będzie uczestniczył 25 lat, kwota uzbieranych oszczędności wyniesie według szacunków rządzących 113 tys. zł.

ARGUMNETY PRZECIW:
Trzeba pamiętać, że wyliczenia rządzących to jedynie szacunki oparte na optymistycznych założeniach, których nie da się dzisiaj zweryfikować. Inwestowanie na rynku finansowym zawsze wiąże się z ryzykiem. Ustawa o PPK nie daje uczestnikom programu żadnych gwarancji dotyczących tego, ile pieniędzy dostaną po ukończeniu 60. roku życia. Może to być tyle, ile szacuje rząd, może być więcej, ale może tez być znacznie mniej. Pieniądze w PPK będą inwestowane przez kilkadziesiąt lat. W tym okresie może zdarzyć się poważna inflacja rujnująca aktywa finansowe, kilka kryzysów gospodarczych, bankructwa instytucji finansowych i wiele innych trudnych do przewidzenia zjawisk. Warto tu posłużyć się przykładem OFE. Od momentu wejścia w życie systemu OFE w 1999 roku do 2007 roku fundusze zarobiły dla swoich członków 24,8 mld zł. W 2008 roku, gdy wybuchł światowy kryzys finansowy OFE straciły 24,2 mld zł, czyli niemal cały ośmioletni zysk.

Bez2222

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies