^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

zebranie2019

W miniony poniedziałek odbyło się spotkanie z pracodawcami wszystkich trzech Oddziałów w Chorzowie, na którym jak zwykle zostaliśmy poinformowani o sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Strona społeczna przedstawiła pracodawcom bieżące „bolączki” dot. spraw pracowniczych. Obecna sytuacja ekonomiczna jest bardzo niekorzystna dla całego hutnictwa. W naszych oddziałach hutniczych nastąpił tak jak zawsze pod koniec roku spadek zamówień - ale tym razem jest większy niż dotychczas a sytuacja nie zmieni się wcześniej niż w marcu przyszłego roku. Podejmowane są próby dot. zachowania płynności oraz planuje się i realizuje zagadnienia inwestycyjne, które powinny obniżyć w najbliższej perspektywie koszty funkcjonowania Oddziałów. Na obecną chwilę nie przewiduje się redukcji zatrudnienia w żadnym z Oddziałów. W dalszym ciągu potrzebni są na niektóre odcinki produkcyjne pracownicy wykwalifikowani w zawodach hutniczych. Na wniosek związkowy pracodawcy zadeklarowali, że jest możliwość zmiany umów terminowych na umowy stałe jak pracownik się o to zwróci. Przedyskutowano również zagadnienia BHP związane z zapyleniem na oddziale Stalowni oraz egzekwowaniem zakazu palenia na terenie Oddziałów. Sporą część spotkania poświęcono na omówienie świadczeń socjalnych na najbliższe święta i odpisu socjalnego na przyszły rok zgodnie ze związkowym wnioskiem. Na dzień zebrania znana była tylko wartość paczki dla dzieci do lat 16 tj. 120 zł. Nie były znane jednak kwoty świadczeń na najbliższe święta ale pracodawcy przekazali, że powinny być zbliżone do ubiegłorocznych. Na wniosek związkowy postanowiono, że zostaje rozpoczęta akcja składania wniosków przez pracowników /ostateczny termin składania to poniedziałek 2 grudnia/.
Strona społeczna poruszyła również sprawę niedokończonych w poprzednich miesiącach podwyżek stawek zaszeregowania dla części pracowników Stalowni i zażądała już wcześniej m.in. w tej sprawie zwołania spotkania załogowego z Dyrektorem Oddziału. Spotkanie odbędzie się 29 listopada o godz. 14 w salce oddziałowej. Zwracamy się o liczny udział wszystkich pracowników a szczególnie tych, którzy zostali pominięci oraz poruszenie innych problemów pracowniczych i produkcyjnych.
Ze względu na trudną sytuację zamówieniową oraz zmiany właścicielskie Alchemii zwracamy się do pracowników aby informować nas na bieżąco o wszystkich zmianach organizacyjnych na Oddziałach.

ppk1 lipca największe firmy (powyżej 250 pracowników) weszły do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Informujemy, że na dziś w przypadku Oddziałów Alchemii w Chorzowie dotyczy to Rurowni. Ustawa o PPK dotyczy utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych, w który zaangażowane mają być: państwo, pracodawcy i pracownicy. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Pracodawcy do 25 września musieli porozumieć się ws. wyboru instytucji finansowej, która będzie prowadziła w firmie Pracownicze Plany Kapitałowe. Informujemy, że NSZZ „Solidarność” w Alchemii S.A. wskazała PZU S.A. jako firmę do prowadzenia PPK. W Oddziałach w Chorzowie pozostałe związki zawodowe wskazały innych ubezpieczycieli. Pracodawca jednak zgodnie z ustawą mógł wybrać samodzielnie ubezpieczyciela – co uczynił /prawdopodobnie jest to AXA ale na dziś nie otrzymaliśmy informacji na piśmie/.

Zanim pierwsi pracownicy zaczną oszczędzać w ramach nowego systemu pracodawca musi jednak wykonać kilka kroków. Najpierw, do 25 września, miał obowiązek porozumienia się co do wyboru instytucji, która będzie prowadziła w firmie Pracownicze Plany Kapitałowe. Później, do 25 października, będzie musiał podpisać umowę o zarządzanie PPK z wybraną firmą. Nie oznacza to jednak, że już po 25 października firmy zaczną odprowadzać pieniądze. Do 12 listopada będą musiały bowiem podpisać kolejną umowę, tym razem o prowadzenie PPK. Dopiero ta umowa pociągnie za sobą obowiązek przekazywania składek.


Pierwsze wpłaty do PPK należy naliczyć już od pierwszego wynagrodzenia, wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie PPK. Oznacza to, że pierwsze wpłaty do PPK powinny zostać naliczone od wynagrodzenia uczestników PPK wypłaconego w terminie do 30 listopada 2019 r. i dokonane, czyli przekazane instytucji finansowej, do 15 grudnia. Wpłaty za uczestników /w naszym przypadku dotyczy to pracowników Rurowni/, których wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 10 grudnia, powinny zostać naliczone w grudniu i dokonane do 15 stycznia 2020 r. Do PPK zostaną automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Ci, którzy przekroczyli 55 rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek.

Wpłaty podstawowe do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wyniosą:
• 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.)
• 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.
Dopłata z państwowego Funduszu Pracy wyniesie 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo, w pierwszym roku pracownicy otrzymają także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

W związku z tym, że Pracownicze Plany Kapitałowe są programem dobrowolnym, to wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie do nich przystąpić. Pracownik, który zrezygnuje z PPK, co cztery lata będzie jednak do niego zapisywany automatycznie. Jeżeli nadal nie wyrazi chęci dokonywania wpłat, będzie musiał złożyć pracodawcy kolejne oświadczenie o rezygnacji.

Informujemy, że pracodawca – Alchemia S.A. Walcownia Rur Batory - na dziś nie rozpoczął żadnej kampanii informacyjnej dla pracowników w sprawie przystąpienia bądź rezygnacji w PPK.

z pracodawc

W miniony poniedziałek odbyło się spotkanie, na którym na wstępie zostały omówione zagadnienia związane z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz pracodawca Oddziału Walcownia Rur Batory przedstawił swoją propozycję w zakresie wyboru firmy do obsługi tj. AXA.


NSZZ „Solidarność” poinformowała, że swoje wskazanie w sprawie przekazała już 9 września do Prezes Alchemii. Wskazaliśmy PZU S.A. i nie otrzymaliśmy do dnia spotkania odpowiedzi. Pozostałe związki oświadczyły, że ze względu na późną informację od pracodawcy w sprawie wyboru firmy nie zdążyły wskazać wybranej przez siebie firmy i poinformowały, że do 23 przekażą swoje stanowisko.

Pracodawcy Oddziałów w Chorzowie przedstawili bieżącą informację ekonomiczno-finnsową Oddziałów, która jest zła i wynika przede wszystkim z niewystarczającej ilości zamówień oraz odpowiednio zmniejszonej ilości produkcji. Narastająco Oddziały w Chorzowie posiadają nadal wyniki dodatnie, niemniej ostatnie tygodnie charakteryzowały się wyraźnym spadkiem obrotów. Pracodawcy oświadczyli, że podejmują próby zwiększenia sprzedaży ale efekty tych działań wymagają czasu i poprawa sytuacji przewidywana jest dopiero w okresie października-listopada.

Kluczowym tematem spotkania była zmiana/podwyższenie stawek zaszeregowań na poszczególnych stanowiskach, o które wnioskują stale związki zawodowe. Zdaniem związków stawki pracowników, szczególnie tych z dużym stażem kształtują się na poziomie niekorzystnym względem odpowiadających im stawek pracowników nowo przyjmowanych, dodatkowo występują znaczne rozbieżności stawek pomiędzy poszczególnymi stanowiskami już zatrudnionych oraz zarzucono pracodawcy, iż nie zrealizował dotychczas wniosku strony społecznej o podwyżki dla wszystkich pracowników Oddziałów.
Dyrektor Oddziału Walcowni Rur poinformował, że wysokość stawek jest ustalana z uwzględnieniem specyfiki i stopnia odpowiedzialności danego stanowiska oraz, że wszyscy pracownicy podlegają ocenie swoich przełożonych, którzy mogą każdorazowo zwracać się do pracodawcy o korektę indywidualnych stawek i zapowiedział, że zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami dokona zmiany stawek wskazanych pracowników od 1 października.
Obecny na spotkaniu zastępca dyrektora Oddziału Stalownia przekazał informację na temat założeń realizowanego programu inwestycyjnego oraz przedstawił harmonogram postojów przewidywanych w najbliższych tygodniach zaś w temacie regulacji stawek zaszeregowań oraz ich podwyżki nie był zorientowany i zaproponował zorganizowanie odrębnego spotkania w sprawie podwyżek stawek po powrocie do pracy Dyrektora Oddziału.

23 04 2015

Zostaliśmy poinformowani o okolicznościach wypadku śmiertelnego oraz toczącym się postępowaniu powypadkowym. Dyrektor zwrócił uwagę na konieczność bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP oraz na konieczność zwiększenia wrażliwości personelu na każdorazowe przypadki ich łamania.
Omówiono aspekty organizacji pracy na Oddziałach, w tym w szczególności rekordową w ostatnim czasie ilość przebudów i związany z tym proporcjonalny wzrost kosztów przerobu. Pracodawcy zwrócili szczególną uwagę na niedostateczny poziom zamówień w układzie wszystkich trzech Oddziałów, który zakłóca proces rytmicznego planowania i organizowania produkcji. W celu przeciwstawienia się tym niekorzystnym zjawiskom i w celu zminimalizowania strat Pracodawcy zamierzają przeciwdziałać poprzez przeorganizowanie czasu pracy. Planowana jest praca w układzie trzech tygodni w miesiącu zaś ostatni tydzień byłby postojowy dla części stanowisk. Pozwoliłoby to zmniejszyć koszty zużycia energii oraz dopasować cykl produkcyjny do poziomu posiadanych zamówień i realiów rynkowych. Koncepcja zakłada również wykorzystanie czasu postojowego na odbudowanie portfela zamówień oraz na przeprowadzenie prac remontowo-porządkowych i na poprawę gospodarki złomowej. Omówiono również problematykę rekrutacji pracowników oraz przesunięć pracowników, w tym również pomiędzy poszczególnymi Oddziałami.
Strona społeczna zwróciła się po raz kolejny z zapytaniem o wynik oraz wyliczenie nagrody za miesiąc kwiecień br. Pracodawcy poinformowali o trwających wciąż problemach technicznych związanych z funkcjonowaniem wprowadzanego nowego programu przeliczeniowego.
Strona społeczna zwróciła się również o informację na temat przeszeregowań na poszczególnych Oddziałach – poinformowano, że zmiany stawek są obecnie przeprowadzane ale obejmują na razie stanowiska kluczowe. Zdaniem Związków przeszeregowanie powinny objąć wszystkich pracowników nie zaś tylko wiodących. Brak takich podwyżek będzie skutkować tym, że pracownicy będą odchodzić z zakładu a to już się dzieje. Przedstawiciele organizacji związkowych zwrócili uwagę po raz kolejny, że nowym pracownikom oferuje się korzystniejsze warunki placowe niż pracownikom z długim stażem pracy a to działa na zatrudnionych demotywująco.
Na spotkaniu omówiono również zjawiska towarzyszące obecnemu kryzysowi w branży hutniczej i zagrożenia obserwowane na rynku pracy oraz zagadnienie Pracowniczych Programów Kapitałowych.

Bez2222

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies