^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

solid

Podsumowanie działalności NSZZ ,,Solidarność” przy Alchemii S.A.
Oddziały w Chorzowie w kadencji 2014-2018

 

Koledzy i pracownicy Oddziałów Alchemii i Spółek około hutniczych.

Za parę dni kończy się kadencja związkowa 2014-2018 i zostaną dokonane wybory władz związku na nową kadencję. Przedstawiam kilka informacji i moich refleksji dot. działalności związkowej w mijającej kadencji.

NSZZ „Solidarność jest jedynym związkiem w całej Alchemii, który jest połączony we wszystkich Oddziałach w Międzyzakładową Organizację co daje nam przewagę w wielu bieżących działaniach..
Na dzień dzisiejszy Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ,,Solidarność, której jesteśmy częścią liczy w całej Alchemii 427 członków /najwięcej w WRA/. Terenem działania naszej organizacji w Chorzowie są objęte oba Oddziały Alchemii oraz wszystkie spółki około hutnicze, na terenie których pracują nasi członkowie.

Komisja Zakładowa w Oddziałach w Chorzowie działała na początku kadencji w składzie pięcioosobowym a później czteroosobowym. W skład Zarządu wchodzą aktualnie:
1. Penkała Stefania Przewodnicząca
2. Kozieł Mariusz Z-ca Przewodniczącej
3. Kaczmarski Jerzy Członek
4. Flak Andrzej Członek
Członkiem Komisji był również śp. Krystian Mnich, który zmarł w styczniu 2016 r. - będziemy zawsze o nim pamiętać.

Mijająca kadencja dla naszej Organizacji Związkowej nie była łatwa. W styczniu 2015 roku doszło do przejęcia Zakładu Huta Batory przez sztucznie utworzone Oddziały Alchemii S.A tj. Walcownię Rur Batory i Stalownię Batory, które od tego czasu są odrębnymi zakładami. Łącznie utworzono wtedy w Alchemii S.A. - 4 Oddziały, w tym oprócz 2 naszych, w WRA w Zawadzkim i w Rurexpolu w Częstochowie.


Przed utworzeniem w Alchemii czterech Oddziałów wprowadzono podstępnie Regulaminy: wynagradzania, pracy i ZFŚS - wykorzystując przy tym luki prawne w celu pominięcia działań związków. Nigdy nie pogodziliśmy się z utratą poprzednich regulaminów i podjęliśmy i podejmujemy różne działania aby to zmienić.

Nasza organizacja w Chorzowie zrzeszała w całej kadencji członków pracujących, emerytów i bezrobotnych. Obejmowaliśmy i obejmujemy terenem działania spółki, które zatrudniały naszych członków związku. Na początku były to Spółki: Alchemia S.A., Huta Batory w upadłości, Hydromech, Introbat, Industry Personnel Service, Kuźnia Batory, Sellpro, Walcownie Bruzdowe Batory, Personnel Service, Zakład Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami. W 2016 r. zaprzestaliśmy obejmować terenem działania Spółki: IPS oraz Sellpro gdyż wszyscy tam zrzeszeni znaleźli pracę w Alchemii zaś w 2017 r. z kolei Walcownie Bruzdowe Batory ogłosiły upadłość likwidacyjną i zrzeszeni tam członkowie przeszli do nowopowstałej na ich bazie Walcowni Batory, które z kolei zakończyła działalność na terenie Chorzowa w lipcu 2017 r. Poza tym Hydromech ogłosił upadłość likwidacyjną i na jego bazie utworzono Serwis Hydromech. W wyniku różnych działań restrukturyzacyjnych niektóre spółki zmieniły nazwę. Na dziś obejmujemy terenem działania Spółki: Alchemia S.A. Oddział Stalownia Batory, Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Batory, Introbat, Kuźnia Batory, Serwis Hydromech i Zakład Zarządzania Obrotu Nieruchomościami.

Niezależnie od ilości zrzeszonych reprezentowaliśmy swoich członków wobec pracodawców w negocjacjach dotyczących interesów pracowników w sprawach zbiorowych i indywidualnych gdzie nadrzędnym celem była i jest obrona miejsc pracy oraz poprawa warunków pracy i ich bytu materialnego. Wykorzystywaliśmy wszelkie dostępne instrumenty nacisku. Dużą pomocą w interpretacji przepisów prawa służy nam biuro prawne Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, prawnicy byli i są pełnomocnikami naszych członków w sprawach indywidualnych.

W wyniku działań Komisji NSZZ ,,Solidarność” działającej w Oddziałach Alchemii w Chorzowie została podniesiona średnia płaca i wzrosły stawki zaszeregowania. Pracodawca nie zgadzał się na ogólną podwyżkę płac ale w wyniku negocjacji w ubiegłym roku została dokonana dla większości pracowników tzw. regulacja płac, która polegała głównie na podniesieniu stawki zaszeregowania. Ogólne wynagrodzenie pracowników uważamy jednak dalej za nieadekwatne do ich wysiłku fizycznego i warunków w jakich pracują. Czynimy starania o dalsze podwyżki płac i zmianę zapisów dot. wypłaty nagrody /premii/ miesięcznej.
Ubywanie wykwalifikowanej kadry, dyskryminacja na niektórych odcinkach starszych pracowników, brak umiejętności właściwego zarządzania ludźmi przez niektórych przełożonych i tzw. „kolesiostwo” – to sprawy, z którymi na co dzień walczymy choć tylko nieliczni pracownicy zgłaszają te fakty.
Ważną sprawą była też zmiana zapisów przyznawania świadczeń socjalnych. Na początku kadencji Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wprowadzony bez zgody związków zawodowych - zakładał roczny odpis na pracownika na poziomie 20 % wynikającego z ustawy czyli 240 zł zamiast max. 1200. W wyniku działań związkowych - głównie NSZZ ,,Solidarność” - w latach 2015-2017 wynegocjowano odpis w wysokości 75% odpisu ustawowego tj. około 900 zł na pracownika. Natomiast w grudniu 2017 podpisano porozumienie podnoszące od 2018 r. odpis na pracownika do 100 % tj. max. 1.200 zł w trzech transzach.

Członkowie NSZZ ,,Solidarność” są członkami służb inspekcji pracy, uczestniczą w pracach Komisji Socjalnej i Komisji BHP w obu Oddziałach Alchemii i spółkach około hutniczych a na zewnątrz w Terenowej Sekcji Problemowej miasta Chorzowa.

W Spółkach około hutniczych oprócz pilnowania bieżących wypłat i wypłat z funduszu socjalnego oraz bieżących interwencji w interesie członków związku negocjowaliśmy kilka razy w Kuźni Batory w 2016 i 2017 r. zmiany oraz nowe zapisy regulaminów.
Poza tym udało się doprowadzić pod koniec 2016 r. do sytuacji gdzie przestały funkcjonować tzw. spółki-agencje pracy a część ich pracowników znalazła zatrudnienie w Alchemii.

Nasz związek uczestniczy też w krajowych strukturach ponadzakładowych: w Regionalnej i Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ ,,Solidarność” oraz w Regionalnym Sekretariacie Przemysłu Metalowego. Działanie Regionalnej i Krajowej Sekcji Hutnictwa ukierunkowane jest na zmianę przepisów na szczeblu ustawodawstwa sejmowego idącego w kierunku poprawy funkcjonowania hutnictwa w Polsce. Do 2017 roku występowało zjawisko braku konkurencyjności na rynku stalowym co częściowo zostało wyeliminowane. W tym temacie uczestniczyliśmy w pracach Zespołu Trójstronnego ds. hutnictwa w Warszawie oraz w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. Obecnie obserwujemy dobrą koniunkturę wyrobów hutniczych co budzi optymizm w perspektywie lepszego funkcjonowania również naszych Oddziałów.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Związku podjął w Oddziałach Stalowni i Rurowni wiele indywidualnych interwencji pracowniczych dotyczących warunków pracy i płacy. Głównie dzięki NSZZ „Solidarność” została uruchomiona procedura podwyższenia płacy zasadniczej i w indywidualnych przypadkach trwa na bieżąco. Obecnie czynimy starania poprzez Państwową Inspekcję Pracy o zweryfikowanie wykazu stanowisk w warunkach szczególnych.

Związek NSZZ „Solidarność” zapewnia członkom związku bezpłatne porady prawne. W minionej kadencji zostały pozytywnie zakończone wszystkie sprawy sądowe. Aktualnie toczą się też z pozytywnym skutkiem sprawy o wypłacenie zaległych odpraw ze spółki Personnel Service, z których część została już wypłacona.

Środki finansowe NSZZ ,,Solidarność” pochodzą ze składek członkowskich i z dotacji Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Ważnym elementem działalności statutowej związku jest pomoc finansowo - rzeczowa członkom związku i ich rodzinom. Wypłaciliśmy 449 zapomóg, 22 świadczenia związane z urodzeniem dziecka lub zgonem członka związku i rodziny, wydaliśmy 28 paczek dla chorujących członków związku, 43 paczki okolicznościowe dla kobiet oraz wręczyliśmy 12 członkom związku pamiątkowe zegarki w momencie ich przejścia na emeryturę.
Stwierdzam, że we wszystkich pracach na rzecz poprawienia sytuacji pracowników nasz związek jest tym, który starał się wszystkie pozostałe związki bardziej zmobilizować do wspólnego działania w interesie pracowników.. Niestety pozostałe związki nie zawsze były i są zainteresowane takim działaniem.

Bardzo ważnym elementem pracy organizacji związkowej był i jest przepływ informacji pomiędzy jego członkami oraz pozostałymi pracownikami i odwrotnie. O wszystkich wydarzeniach, zmianach, na bieżąco staraliśmy się informować zarówno członków związku oraz pracowników w komunikatach i ogłoszeniach na stronie internetowej związku oraz tablicach ogłoszeń. Zauważyłam jednak, że pracownicy rzadko czytają te informacje a niektóre komunikaty były zrywane z tablic ogłoszeń. Członkowie związku, pracownicy - tylko dzięki szybkiej informacji w obie strony jesteśmy w stanie szybko zadziałać w konkretne sprawie.

Choć mijająca kadencja była niełatwa - nie była pozbawiona osobistej satysfakcji, satysfakcji z możliwości pomagania, wiele chwil umocniło mnie w przekonaniu, że warto pomagać bo człowiek jest tyle warty ile może zrobić dla drugiego człowieka.
Jest wiele spraw, które udało nam się załatwić w mijającej kadencji, są i takie, które mimo osobistego zaangażowania nie przyniosły pozytywnego rozstrzygnięcia a część spraw jest w trakcie realizacji. Są to m.in.: zmiana zapisów Regulaminu Wynagradzania szczególnie dotyczących nagrody uznaniowej, wprowadzenie dodatku stażowego i podniesienie widełek stawek zaszeregowania.

Dziękuję tym wszystkim, którzy pomagali i tym wszystkim, którzy nie pomagali ale też nie przeszkadzali. Dziękuję za współpracę w trakcie kadencji członkom związku ale też niezrzeszonym albo zrzeszonym w innych związkach, choć nie na każdym odcinku była ta współpraca dobra.
Zachęcam Was do zrzeszania się w naszym związku, bo będziemy silniejsi a pracodawcy będą się z nami bardziej liczyć, zachęcam do współpracy, do przekazywania Waszych sugestii i pomysłów aby ciągle poprawiać działania w interesie wszystkich pracowników.

HUTNICY z Batorego - trzymajcie się razem, zarówno członkowie związku, niezrzeszeni, pracownicy na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych, pracujcie bezpiecznie, bądźcie dla siebie na co dzień nawzajem bardziej życzliwi a w razie działań pracodawców i przełożonych, którzy naruszają Wasze zdrowie i godność pracowniczą zgłaszajcie te fakty do Związków Zawodowych.

Przydatne informacje kontaktowe

POZ NSZZ „Solidarność” przy Alchemii S.A.
– Zakład Huta Batory

Siedziba: ul. 16 Lipca 14 /III piętro, pokój 301/

Poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

/za pomocą poczty elektronicznej można kontaktować się z zarządem związku, informować o zauważonych nieprawidłowościach oraz zadawać pytania w sprawach pracowniczych i związkowych/

Strona mailowa: POZ Solidarność Batory

/na stronie oprócz bieżących informacji dot. działalności związku, zasad przyznawania świadczeń związkowych i zapomóg - znajdziecie też wiele przydatnych informacji na różne tematy/

Ze związkowym pozdrowieniem
– Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” - Stefania Penkała

Bez2222

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies