^Powrót do góry

  • POZ Batory

    Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dt naszej firmy, a także z regionu i kraju.

  • Sztandar NSZZ "Solidarność"

    Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego sztandaru.

  • Napisz do nas

    Masz problem? potrzebujesz pomocy? porady prawnej? napisz do nas. Napewno Ci pomożemy.

sprawdzam

Koncert My Naród

Logowanie Admina

LOGIN
Rejestracja wyłączona
Avatar
Panel tylko dla admina

Ten panel jest dla mnie. opuść więc go proszę

Reset My password - Remind Me My username

Username
Password
Remember me

Prasa związkowa

Liczba nszych gości

Wizyty 47259

Aktualna pogoda

Polub nas na Facebooku

solid

Podsumowanie działalności NSZZ ,,Solidarność” przy Alchemii S.A.
Oddziały w Chorzowie w kadencji 2014-2018

 

Koledzy i pracownicy Oddziałów Alchemii i Spółek około hutniczych.

Za parę dni kończy się kadencja związkowa 2014-2018 i zostaną dokonane wybory władz związku na nową kadencję. Przedstawiam kilka informacji i moich refleksji dot. działalności związkowej w mijającej kadencji.

NSZZ „Solidarność jest jedynym związkiem w całej Alchemii, który jest połączony we wszystkich Oddziałach w Międzyzakładową Organizację co daje nam przewagę w wielu bieżących działaniach..
Na dzień dzisiejszy Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ,,Solidarność, której jesteśmy częścią liczy w całej Alchemii 427 członków /najwięcej w WRA/. Terenem działania naszej organizacji w Chorzowie są objęte oba Oddziały Alchemii oraz wszystkie spółki około hutnicze, na terenie których pracują nasi członkowie.

Komisja Zakładowa w Oddziałach w Chorzowie działała na początku kadencji w składzie pięcioosobowym a później czteroosobowym. W skład Zarządu wchodzą aktualnie:
1. Penkała Stefania Przewodnicząca
2. Kozieł Mariusz Z-ca Przewodniczącej
3. Kaczmarski Jerzy Członek
4. Flak Andrzej Członek
Członkiem Komisji był również śp. Krystian Mnich, który zmarł w styczniu 2016 r. - będziemy zawsze o nim pamiętać.

Mijająca kadencja dla naszej Organizacji Związkowej nie była łatwa. W styczniu 2015 roku doszło do przejęcia Zakładu Huta Batory przez sztucznie utworzone Oddziały Alchemii S.A tj. Walcownię Rur Batory i Stalownię Batory, które od tego czasu są odrębnymi zakładami. Łącznie utworzono wtedy w Alchemii S.A. - 4 Oddziały, w tym oprócz 2 naszych, w WRA w Zawadzkim i w Rurexpolu w Częstochowie.


Przed utworzeniem w Alchemii czterech Oddziałów wprowadzono podstępnie Regulaminy: wynagradzania, pracy i ZFŚS - wykorzystując przy tym luki prawne w celu pominięcia działań związków. Nigdy nie pogodziliśmy się z utratą poprzednich regulaminów i podjęliśmy i podejmujemy różne działania aby to zmienić.

Nasza organizacja w Chorzowie zrzeszała w całej kadencji członków pracujących, emerytów i bezrobotnych. Obejmowaliśmy i obejmujemy terenem działania spółki, które zatrudniały naszych członków związku. Na początku były to Spółki: Alchemia S.A., Huta Batory w upadłości, Hydromech, Introbat, Industry Personnel Service, Kuźnia Batory, Sellpro, Walcownie Bruzdowe Batory, Personnel Service, Zakład Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami. W 2016 r. zaprzestaliśmy obejmować terenem działania Spółki: IPS oraz Sellpro gdyż wszyscy tam zrzeszeni znaleźli pracę w Alchemii zaś w 2017 r. z kolei Walcownie Bruzdowe Batory ogłosiły upadłość likwidacyjną i zrzeszeni tam członkowie przeszli do nowopowstałej na ich bazie Walcowni Batory, które z kolei zakończyła działalność na terenie Chorzowa w lipcu 2017 r. Poza tym Hydromech ogłosił upadłość likwidacyjną i na jego bazie utworzono Serwis Hydromech. W wyniku różnych działań restrukturyzacyjnych niektóre spółki zmieniły nazwę. Na dziś obejmujemy terenem działania Spółki: Alchemia S.A. Oddział Stalownia Batory, Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Batory, Introbat, Kuźnia Batory, Serwis Hydromech i Zakład Zarządzania Obrotu Nieruchomościami.

Niezależnie od ilości zrzeszonych reprezentowaliśmy swoich członków wobec pracodawców w negocjacjach dotyczących interesów pracowników w sprawach zbiorowych i indywidualnych gdzie nadrzędnym celem była i jest obrona miejsc pracy oraz poprawa warunków pracy i ich bytu materialnego. Wykorzystywaliśmy wszelkie dostępne instrumenty nacisku. Dużą pomocą w interpretacji przepisów prawa służy nam biuro prawne Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, prawnicy byli i są pełnomocnikami naszych członków w sprawach indywidualnych.

W wyniku działań Komisji NSZZ ,,Solidarność” działającej w Oddziałach Alchemii w Chorzowie została podniesiona średnia płaca i wzrosły stawki zaszeregowania. Pracodawca nie zgadzał się na ogólną podwyżkę płac ale w wyniku negocjacji w ubiegłym roku została dokonana dla większości pracowników tzw. regulacja płac, która polegała głównie na podniesieniu stawki zaszeregowania. Ogólne wynagrodzenie pracowników uważamy jednak dalej za nieadekwatne do ich wysiłku fizycznego i warunków w jakich pracują. Czynimy starania o dalsze podwyżki płac i zmianę zapisów dot. wypłaty nagrody /premii/ miesięcznej.
Ubywanie wykwalifikowanej kadry, dyskryminacja na niektórych odcinkach starszych pracowników, brak umiejętności właściwego zarządzania ludźmi przez niektórych przełożonych i tzw. „kolesiostwo” – to sprawy, z którymi na co dzień walczymy choć tylko nieliczni pracownicy zgłaszają te fakty.
Ważną sprawą była też zmiana zapisów przyznawania świadczeń socjalnych. Na początku kadencji Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wprowadzony bez zgody związków zawodowych - zakładał roczny odpis na pracownika na poziomie 20 % wynikającego z ustawy czyli 240 zł zamiast max. 1200. W wyniku działań związkowych - głównie NSZZ ,,Solidarność” - w latach 2015-2017 wynegocjowano odpis w wysokości 75% odpisu ustawowego tj. około 900 zł na pracownika. Natomiast w grudniu 2017 podpisano porozumienie podnoszące od 2018 r. odpis na pracownika do 100 % tj. max. 1.200 zł w trzech transzach.

Członkowie NSZZ ,,Solidarność” są członkami służb inspekcji pracy, uczestniczą w pracach Komisji Socjalnej i Komisji BHP w obu Oddziałach Alchemii i spółkach około hutniczych a na zewnątrz w Terenowej Sekcji Problemowej miasta Chorzowa.

W Spółkach około hutniczych oprócz pilnowania bieżących wypłat i wypłat z funduszu socjalnego oraz bieżących interwencji w interesie członków związku negocjowaliśmy kilka razy w Kuźni Batory w 2016 i 2017 r. zmiany oraz nowe zapisy regulaminów.
Poza tym udało się doprowadzić pod koniec 2016 r. do sytuacji gdzie przestały funkcjonować tzw. spółki-agencje pracy a część ich pracowników znalazła zatrudnienie w Alchemii.

Nasz związek uczestniczy też w krajowych strukturach ponadzakładowych: w Regionalnej i Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ ,,Solidarność” oraz w Regionalnym Sekretariacie Przemysłu Metalowego. Działanie Regionalnej i Krajowej Sekcji Hutnictwa ukierunkowane jest na zmianę przepisów na szczeblu ustawodawstwa sejmowego idącego w kierunku poprawy funkcjonowania hutnictwa w Polsce. Do 2017 roku występowało zjawisko braku konkurencyjności na rynku stalowym co częściowo zostało wyeliminowane. W tym temacie uczestniczyliśmy w pracach Zespołu Trójstronnego ds. hutnictwa w Warszawie oraz w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. Obecnie obserwujemy dobrą koniunkturę wyrobów hutniczych co budzi optymizm w perspektywie lepszego funkcjonowania również naszych Oddziałów.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Związku podjął w Oddziałach Stalowni i Rurowni wiele indywidualnych interwencji pracowniczych dotyczących warunków pracy i płacy. Głównie dzięki NSZZ „Solidarność” została uruchomiona procedura podwyższenia płacy zasadniczej i w indywidualnych przypadkach trwa na bieżąco. Obecnie czynimy starania poprzez Państwową Inspekcję Pracy o zweryfikowanie wykazu stanowisk w warunkach szczególnych.

Związek NSZZ „Solidarność” zapewnia członkom związku bezpłatne porady prawne. W minionej kadencji zostały pozytywnie zakończone wszystkie sprawy sądowe. Aktualnie toczą się też z pozytywnym skutkiem sprawy o wypłacenie zaległych odpraw ze spółki Personnel Service, z których część została już wypłacona.

Środki finansowe NSZZ ,,Solidarność” pochodzą ze składek członkowskich i z dotacji Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Ważnym elementem działalności statutowej związku jest pomoc finansowo - rzeczowa członkom związku i ich rodzinom. Wypłaciliśmy 449 zapomóg, 22 świadczenia związane z urodzeniem dziecka lub zgonem członka związku i rodziny, wydaliśmy 28 paczek dla chorujących członków związku, 43 paczki okolicznościowe dla kobiet oraz wręczyliśmy 12 członkom związku pamiątkowe zegarki w momencie ich przejścia na emeryturę.
Stwierdzam, że we wszystkich pracach na rzecz poprawienia sytuacji pracowników nasz związek jest tym, który starał się wszystkie pozostałe związki bardziej zmobilizować do wspólnego działania w interesie pracowników.. Niestety pozostałe związki nie zawsze były i są zainteresowane takim działaniem.

Bardzo ważnym elementem pracy organizacji związkowej był i jest przepływ informacji pomiędzy jego członkami oraz pozostałymi pracownikami i odwrotnie. O wszystkich wydarzeniach, zmianach, na bieżąco staraliśmy się informować zarówno członków związku oraz pracowników w komunikatach i ogłoszeniach na stronie internetowej związku oraz tablicach ogłoszeń. Zauważyłam jednak, że pracownicy rzadko czytają te informacje a niektóre komunikaty były zrywane z tablic ogłoszeń. Członkowie związku, pracownicy - tylko dzięki szybkiej informacji w obie strony jesteśmy w stanie szybko zadziałać w konkretne sprawie.

Choć mijająca kadencja była niełatwa - nie była pozbawiona osobistej satysfakcji, satysfakcji z możliwości pomagania, wiele chwil umocniło mnie w przekonaniu, że warto pomagać bo człowiek jest tyle warty ile może zrobić dla drugiego człowieka.
Jest wiele spraw, które udało nam się załatwić w mijającej kadencji, są i takie, które mimo osobistego zaangażowania nie przyniosły pozytywnego rozstrzygnięcia a część spraw jest w trakcie realizacji. Są to m.in.: zmiana zapisów Regulaminu Wynagradzania szczególnie dotyczących nagrody uznaniowej, wprowadzenie dodatku stażowego i podniesienie widełek stawek zaszeregowania.

Dziękuję tym wszystkim, którzy pomagali i tym wszystkim, którzy nie pomagali ale też nie przeszkadzali. Dziękuję za współpracę w trakcie kadencji członkom związku ale też niezrzeszonym albo zrzeszonym w innych związkach, choć nie na każdym odcinku była ta współpraca dobra.
Zachęcam Was do zrzeszania się w naszym związku, bo będziemy silniejsi a pracodawcy będą się z nami bardziej liczyć, zachęcam do współpracy, do przekazywania Waszych sugestii i pomysłów aby ciągle poprawiać działania w interesie wszystkich pracowników.

HUTNICY z Batorego - trzymajcie się razem, zarówno członkowie związku, niezrzeszeni, pracownicy na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych, pracujcie bezpiecznie, bądźcie dla siebie na co dzień nawzajem bardziej życzliwi a w razie działań pracodawców i przełożonych, którzy naruszają Wasze zdrowie i godność pracowniczą zgłaszajcie te fakty do Związków Zawodowych.

Przydatne informacje kontaktowe

POZ NSZZ „Solidarność” przy Alchemii S.A.
– Zakład Huta Batory

Siedziba: ul. 16 Lipca 14 /III piętro, pokój 301/

Poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

/za pomocą poczty elektronicznej można kontaktować się z zarządem związku, informować o zauważonych nieprawidłowościach oraz zadawać pytania w sprawach pracowniczych i związkowych/

Strona mailowa: POZ Solidarność Batory

/na stronie oprócz bieżących informacji dot. działalności związku, zasad przyznawania świadczeń związkowych i zapomóg - znajdziecie też wiele przydatnych informacji na różne tematy/

Ze związkowym pozdrowieniem
– Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” - Stefania Penkała

Bez2222

Copyright © 2013. POZ NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies